ARGE (R & D)

corp.png

Araştırma – Geliştirme

Eğitim kurumları; eğitim kalitelerini artırmak, yenilikleri yakından takip edebilmek, planlı ve sistematik hareket edebilmek için AR-GE faaliyetlerinde bulunmalıdır. Eğitim, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, bilgiye dayalı yeni projeler üretmek, süreç ve hizmetler oluşturmak ya da mevcut olanları geliştirmek amacı ile Okulumuzda Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir.

AR-GE terimi üç ana aktiviteyi kapsar:

Temel Araştırma: Spesifik bir uygulama veya kullanım olmadan, araştırılan konunun temeli ve gözlemlenen gerçeklerine dair yeni bilgi kazanılması için yapılan deneysel veya teorik çalışmadır.

Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi kazanılması için yapılan özgün araştırmadır. Fakat bu Temel Araştırma’dan farklı olarak, spesifik bir pratik uygulamaya veya amaca yöneliktir.

Deneysel Gelişim: Yeni malzeme, ürün ve araçların üretimine; yeni işlemlerin, sistemlerin, hizmetlerin kurulmasına; veya halihazırda üretilmiş veya kurulmuş olanların geliştirilmesine yönelik, mevcut bilgiye dayalı sistematik çalışmasıdır.

Ar-Ge Faaliyetlerimizin Amaçları AR-GE farklılıklarla geleceği oluşturmaktır.

Okuulumuz AR-GE Birimi, gerçekleştireceği çalışmalarla;

 • Yeni eğitim süreçleri geliştirmeyi,
 • Gelişmelere uyum sağlamayı

Kurumda verimliliği artırmayı hedeflemektedir

Ar-Ge Ekibinin Görevleri

 • ARGE ekibi eğitim ve öğretimde uygulanan yenilik ve gelişmeleri yurt içi ve yurt dışında takip eder ve değerlendirir.
 • İhtiyaç analizleri yaparak okulun zayıf ve güçlü alanları konusunda değerlendirmeler yapar, zayıf yanları güçlendirme konusunda projeler geliştirir.
 • Araştırma konularıyla ilgili, gerektiğinde okul dışından ilgili kuruluşlarla iş birliği sağlar.
 • Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji yaşam kültürünü destekleyen ve geliştiren projeler üretir.
 • AR-GE ekibi ayrıca sürdürülen projelerin işleyişini denetlemek, sonuçlarını değerlendirmek ve raporlar hazırlamakla görevlidir.

AR-GE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA OKULUMUZDA SÜRDÜRÜLEN PROJELER

 • Sempozyum – Seminer Katılımları: Öğretmenlerimizin bireysel ve mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla seminerlere, kongre ve konferanslara katılmalarına aracılık eder. Yenilikçi ve farklı bulunan etkinliklerin çeşitli sempozyumlarda ve seminerlerde sunumu konusunda gerekli takibi yapar.
 • Çalışanların Motivasyonunu Artırıcı Faaliyetlerimiz: ARGE ekibi, belirli aralıklarla çalışanlarımıza yönelik farklı etkinlikler düzenler.

Research & Development

Education boards should have R-D  system to follow the latest developments closely, to move in a system and plan and to increase the quality of education.

We have R-D activities in our school to follow the latest educational , scientific and technological developments , to reach the newest and the latest informations or to produce new projects  based on current information.

The term of R-D contains three main activities
BASıC RESEARCH

Basıc Research is the teorical and experimental study  aiming at more complete knowledge and understanding of the fundemental aspects of the subject without specific usage and practice.

APPLIED RESEARCH

Applied research is the systematic studt to get the new information. But while basic research is time consuming applied research aiming to have specific and practical application.

EXPERIMENTAL DEVELOPMENT

Experimental development means the acquiring ,combining,shaping and using of existing scientific ,technological and relevant knowledge and skills for producing plans and arrangements for new products,processes and services.

AIM OF R-D  ACTIVITIES

Research and development builds future with diversities and differences. Our R-D service aims;
Developing new education progress
Adopting the developments
Improve productivity in school
FUNCTION OF R-D

  • To follow and evaluate all domestic and oversea developments about teaching and education

 

  • With needs analysis ,evaluate the weak and strong sides of school and create projects to strenght the weak sides of school.

 

  • Create collaboration with companies about research subjects

 

 • R-D service is also responsible for evaluation of projects in progress and preperation of reports.